Frågor och svar om arkitektur, arkitektritade hus, innovation och miljöhus.

Golv

Golv är den horisontella yta som avgränsar ett rum nedåt. Vård, underhåll och rengöring av golv är underlag för en omfattande industri, där slitage, estetik och kemikalier behöver samordnas för bästa effektivitet. Traditionellt har golv hållits rena med hjälp av knäskurning, men numera finns även andra metoder. Golv förekommer ofta (men inte alltid) tillsammans med Tak och/eller Vägg.

Klimat

]] Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder. Det är dock inte enbart medelvärden som studeras, utan även variationer av dessa och omfattningen och frekvensen av extremvärden som analyseras.

Grund (sjöfart)

Grund inom sjöfart är ett hinder eller fara för båtar och fartyg. Man skiljer vid markering av naturliga grund i sjökort på “grund” och enstaka “sten” som befinner sig på ett djup mindre än 2 m där omgivande vatten kan vara betydligt djupare.

Kontrafaktisk historia

Kontrafaktisk historia, eller alternativhistoria, är en litterär genre som är baserad på att historien tog en annan väg än vad den gjorde. Kontrafaktisk är en vetenskaplig benämning på det mera folkliga uttrycket “om inte om hade varit”.

Beroende

Beroende är ett beteendefenomen och psykiskt fenomen som innebär de fysiska och psykiska mekanismerna bakom att en person återkommande utsätter sig för något som den vet är skadligt. Beroendesyndrom är en psykisk diagnos i ICD-10, som gäller beroende av psykoaktiva substanser, det vill säga lagliga droger, illegala droger och narkotikaklassade läkemedel.

Naturmaterial

Ett naturmaterial är en produkt eller fysisk materia som kommer från växter, djur eller marken. Mineraler och metaller som kan utvinnas ur dem (utan ytterligare modifiering) anses också tillhöra denna kategori. Biotiska material Trä Naturfiber Växtfiber Djurfiber Oorganiskt material Sten Metaller Kompositmaterial Andra naturmaterial Jord

Förnybara energikällor

Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. De flesta förnybara energikällor, som vind-, vatten- och bioenergi, härrör ursprungligen från energi från solen, ett undantag är tidvattnet. Solen i sig är egentligen inte förnybar utan kommer en dag slockna, men detta är så långt i framtiden att det knappast är relevant för människan. Fossila bränslen räknas inte som förnybara.

Praktik

Praktik används i flera besläktade betydelser som alla har att göra med praktiskt handlande, någon slags motsats till teori. Ibland används det synonymt med praxis. Oftare avser praktik något slags yrkesförberedande handledd verksamhet, exempelvis inom läkar- och prästutbildning. Det kan också syfta på utövandet av en viss verksamhet, eller plats för en verksamhet, exempelvis i sammansättningar som läkar- elleradvokatpraktik.

Termer

Termer (latin thermae, av grek. thermai, av therme ’värme’, ’hetta’) är benämningen på en större romersk badanläggning. När romarna skulle besöka en badanläggning, genomgick de en fastslagen ordning. Först klädde de om sig i apodyterium, för att därefter bada kallt i frigidarium. Tämligen omgående fortsatte de till ljumbadet tepidarium och varmbadet caldarium. Eventuellt kunde badproceduren avslutas i svettbadet sudatorium, även kallat laconicum.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling ett begrepp som introducerades av Lester Brown 1981 och fick sin internationella spridning i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid, kallad Brundtlandrapporten. FN-rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som … tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I dagligt tal används ofta termen hållbarhet för att beskriva hållbar utveckling.