Frågor och svar om arkitektur, arkitektritade hus, innovation och miljöhus.

Dollar

Dollar (tyska Thaler eller Taler, spanska talar eller dolar) är från början namnet på gamla europeiska valutor i olika omskrivningar, exempelvis riksdaler eller tolar. Ordet dollar härstammar från tyska daler. I början av 1500-talet hittade man stora mängder silver i Joachimsthal i Böhmen. Av detta silver producerade man mängder av silvermynt som gick under namnet Joachimsthaler, vilket senare förkortades till thaler.

högskolor

Institution (akademisk)

En institution är en organisatorisk och administrativ basenhet vid traditionellt uppbyggda svenska universitet eller högskolor. Institutionen är i de flesta fall underordnad fakulteten och ansvarar för att genomföra utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom ett specifikt ämne eller en grupp av närliggande ämnen. En institution kan vidare vara indelad i avdelningar. Svenska universitet och högskolor har i dag relativt stor frihet att besluta om sin egen interna organisation.

Framtid

Se futurum för den grammatiska termen. Framtiden är den delen av tidslinjen som ännu inte inträffat.

Student

En student är oftast en person som läser vid universitet eller högskola, men beteckningen används även om den som med hängivenhet ägnar sig åt att lära ett visst ämne och därmed anses studera detta. Student kan också syfta på en person som tagit studenten, det vill säga gått ut från gymnasiet. I modernt språkbruk används student synonymt med studentexamen i uttryck som “ta sin student”.

Vetenskaplig publicering

Vetenskaplig publicering är publicering av forskningresultat, vanligen i form av artiklar i vetenskapliga facktidskrifter eller som monografier. Vetenskaplig publicering föregås idag nästan alltid av en bedömning gjord av specialister inom samma vetenskapliga område som författaren och räknas som det kanske viktigaste sättet för akademisk meritering. Den bör inte förväxlas med populärvetenskap eller vetenskapsjournalistik, två genrer vars texter också kan ha forskare som författare.

Kvadratmeter

En kvadratmeter, m, är en härledd SI-enhet för area. 1 kvadratmeter är arean av en kvadrat med sidan 1 meter. Kvadratmeter används till exempel som mått vid storlek på bostäder och tomter i länder som använder SI-systemet. Areamått: 1 mil² = 100 km² 1 km² = 100 ha (hektar) 1 ha = 100 ar 1 ar = 100 m² 1 m² = 100 dm² 1 dm² = 100 cm² 1 cm² = 100 mm²

Campus

Campus är ett universitets- eller högskoleområde, dit ett universitets eller en högskolas verksamhet samlats helt eller delvis. På ett campus finns därför traditionellt bibliotek, föreläsningssalar, bostäder och parker. Idag används dock campus även för områden som inte omfattas av akademisk verksamhet.

Dörr

En dörr är en rörlig vertikal skiva som används för att tillsluta en öppning mellan två angränsande rum eller exempelvis mellan in- och utsidan på ett skåp. En port är en större öppning som används som ingång till byggnad, men kan också syfta på den dörr som används för att tillsluta portöppningen. Ett annat mycket vanligt användningsområde är som ytterdörr.

Leadership in Energy and Environmental Design

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är ett internationellt system för miljöcertifiering för byggnader. Certifieringen riktar in sig på minskad användning av resurser så som mark, vatten, energi och byggnadsmaterial.