Hållbar utveckling

Hållbar utveckling ett begrepp som introducerades av Lester Brown 1981 och fick sin internationella spridning i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid, kallad Brundtlandrapporten. FN-rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som … tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I dagligt tal används ofta termen hållbarhet för att beskriva hållbar utveckling.

0